Regulamin korzystania z aplikacji Ask Med Now

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się korzystanie z aplikacji Ask Med Now.
 2. Aplikacja jest zarządzana przez Clinical Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000786987, NIP 9462689012, REGON 383398550, zwana dalej „Clinical Solutions”.
 3. Aplikacja kierowana jest przede wszystkim do lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych i innych podobnych zawodów. Clinical Solutions zastrzega sobie prawo do dowolnego kierowania poszczególnych funkcjonalności aplikacji, w tym poszczególnych quizów i konkursów, do wybranych użytkowników, w tym przedstawicieli określonych zawodów, lub przedstawicieli określonych specjalizacji w ramach zawodów. W takich sytuacjach warunkiem korzystania z tych funkcjonalności może być podanie numeru prawa wykonywania zawodu lub dokonanie innej weryfikacji faktu wykonywania określonego zawodu w sposób określony przez Clinical Solutions.
 4. Aplikacja kierowana jest do użytkowników, którzy ukończyli 17 rok życia.
 5. Do korzystania z aplikacji niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 6. Korzystanie z aplikacji, jak również udział w quizach i konkursach jest dobrowolny.
 7. Korzystanie z aplikacji jest nieodpłatne.
 8. Podczas korzystania z aplikacji użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 9. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z aplikacji.
 10. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późń. zm.).
 11. Użytkownik, przystępując do korzystania z aplikacji, zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 12. Uczestnik może korzystać z aplikacji po dokonaniu rejestracji. Aby dokonać rejestracji użytkownik powinien:
 13. Usunięcie konta w aplikacji przez użytkownika skutkujące rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest możliwe poprzez wybranie opcji usuwania konta, dostępne z poziomu jego edycji.
 14. Clinical Solutions jest uprawniony do usunięcia konta użytkownika w aplikacji ze skutkiem rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy użytkownik korzysta z aplikacji w sposób sprzeczny z przepisami prawa i/lub niniejszym Regulaminem.
 15. Clinical Solutions zastrzega sobie prawo do zakończenia działania aplikacji w każdym czasie. W takiej sytuacji użytkownik zachowuje prawo do nagród uzyskanych do dnia zakończenia działania aplikacji. O planowanym zakończeniu działania aplikacji Clinical Solution umieści komunikat w aplikacji z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną rozwiązuje się z dniem zakończenia działania aplikacji.

§ 2 Prawa autorskie

 1. Poprzez rejestrację użytkownik wyraża zgodę na warunki licencji określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z aplikacji nie wiąże się z przeniesieniem na użytkownika jakichkolwiek praw autorskich, innych praw własności intelektualnej ani praw własności przemysłowej.
 3. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania (z zastrzeżeniem § 2 pkt 5) ani rozpowszechniania aplikacji w jakikolwiek sposób ani wprowadzania aplikacji do obrotu.
 4. Na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik jest uprawniony do korzystania z aplikacji w zakresie i celu określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotnienia aplikacji jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do instalacji aplikacji na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wyświetlania aplikacji na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, jedynie w celu korzystania z aplikacji, w tym w celu udziału w quizach i konkursach.
 7. Licencja jest udzielona na okres korzystania z aplikacji.

§ 3 Quizy i Konkursy

 1. W ramach aplikacji Clinical Solutions może organizować quizy i konkursy.
 2. O ile szczegółowy regulamin quizu lub konkursu nie stanowi inaczej, udział w quizie lub konkursie nie wiąże się z przyznawaniem nagród.
 3. Warunki udziału w quizie lub konkursie, w którym przyznawane są nagrody, warunki przyznawania nagród określa szczegółowy regulamin quizu lub konkursu.
 4. Uczestnikiem quizu lub konkursu, w którym przyznawane są nagrody, może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Z uczestnictwa w quizach i konkursach, w których przyznawane są nagrody, wyłączeni są członkowie organów oraz pracownicy Clinical Solutions, podmiotów zależnych lub dominujących względem Clinical Solutions, oraz ich osoby najbliższe.
 6. Za osoby najbliższe uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz faktycznym pożyciu.
 7. Osoba zgłaszająca udział w quizie lub konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
 8. Sponsorem nagród dostępnych w w ramach konkursów jest Clinical Solutions.
 9. Operatorzy sklepów z aplikacjami (w szczególności AppStore) oraz ich właściciele (w szczególności Apple Inc.) nie są organizatorami rozgrywek konkursowych oraz nie są w żadnym stopniu zaangażowani w ich organizację.
 10. Każdy z konkursów organizowanych w ramach aplikacji posiada jasno określoną pulę nagród, opis konkursu oraz warunki otrzymania nagrody. Dane te dostępne są w podglądzie konkretnego konkursu.

§ 4 Reklamacje

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z aplikacją, w tym quizami i konkursami użytkownik może poinformować Clinical Solutions. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Clinical Solutions w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Clinical Solutions, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Clinical Solutions użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres zgłoszony podczas rejestracji w aplikacji.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Clinical Solutions nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Clinical Solutions z użytkownikiem.
 2. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego korzystanie z aplikacji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.